De Tijd (avond editie)
11 mei 1940 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2   3   4   5   6  

"Opdat de rampen van den oorlog aan de burgerbevolkingen bespaard blijven" - H.M. de Koningin heeft een telegram van de volgenden inhoud aan den Koning van Italië gezonden; "Ik doe een beroep op de edele gevoelens, welke te allen tijde het Huis van Savoye bezield hebben, om het hooge gezag van Uwe Majesteit in te roepen in verband met een conflict, waarin Nederland zich gewikkeld vindt niettegenstaande de strikte onzijdigheid, waaraan het krachtens traditie gehecht was en welke het nimmer één oogenblik heeft nagelaten te betrachten. Ik hoop dat Uwe Majesteit haar invloed zal aanwenden, opdat de rampen van den oorlog aan de burgerbevolkingen bespaard zullen blijven en de grondbeginselen der menschelijkheid geëerbiedigd zullen worden door alle oorlogvoerenden zonder eenige uitzondering"


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact